Χαιρετισμός Προέδρου Επιτροπής Κλινικών Μελετών ΣΦΕΕ

 

Αγαπητές κυρίες, Αγαπητοί κύριοι,

Η Κλινική Έρευνα αποτελεί μια εξαιρετικά δυναμική διαδικασία, μέσα από την οποία, η ιατρική γνώση διευρύνεται, νέες θεραπευτικές λύσεις αξιολογούνται και νέοι φαρμακευτικοί παράγοντες προστίθενται στην προσπάθεια αντιμετώπισης των ασθενειών. Επίσης, μέσα από τη συμμετοχή στα κλινικά ερευνητικά προγράμματα, δημιουργούνται πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης νέας τεχνογνωσίας, προσφοράς προς τους ασθενείς υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε εξειδικευμένους τομείς.

Ο ΣΦΕΕ, έχοντας κατανοήσει πλήρως την προστιθέμενη αξία της Κλινικής Έρευνας, έχει στόχο να συνεισφέρει, με τον πλέον δυναμικό τρόπο, μέσα από τη δραστηριότητα των Ομάδων Εργασίας, στην ανάπτυξη της Κλινικής Έρευνας στη χώρα μας, συμβάλλοντας στη δημιουργία ερευνητικού προσανατολισμού των εμπλεκομένων δομών, καθώς και στη δημιουργία κινήτρων, μέσα από προτάσεις, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στη βελτίωση όλων των σχετικών δεικτών και, κατά συνέπεια, στην προσέλκυση σημαντικών επενδυτικών κεφαλαίων στη χώρα μας.

Σπύρος Φιλιώτης
Πρόεδρος Επιτροπής Κλινικών Μελετών ΣΦΕΕ
Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Pharmaserve-Lilly